Przejdź do treści

Regulamin

Poniższy regulamin ustalony jest na podstawie artykułu 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami.

Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia:
 • przewoźnik – Sowa Bus – Międzynarodowy Przewóz Osób, NIP: 554-297-38-88
 • pasażer – oznacza osobę fizyczna, która na podstawie umowy przewozu korzysta z usług przewoźnika.
 • umowa przewozu – jest to umowa pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, na mocy której przewoźnik zobowiązany jest w ramach swojej działalności do przetransportowania pasażera w określonym miejscu i czasie, natomiast pasażer zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty ceny ustalonej przy rezerwacji miejsca.
 • bilet jednorazowy – jest dokumentem, który potwierdza zawarcie powyższej umowy i  uprawnia pasażera do jednokrotnego przejazdu środkiem transportu zapewnionym przez przewoźnika, w określonym w umowie czasie, miejscu i za określoną cenę.
 • bagaż – rozumiany jako bagaż podręczny a także bagaż dodatkowy.
 • bagaż podręczny – są to rzeczy, które pasażer wnosi do busa;
 • bagaż dodatkowy – rzeczy, które nie są bagażem podręcznym, umieszcza się je natomiast w wskazanym przez przewoźnika miejscu lub innym na ten cel przeznaczonym.
 • nadbagaż – bagaż dodatkowy, który nie obejmowany jest przez cenę biletu, i za który wymagane jest uiszczenie opłaty dodatkowej ustalonej przez kierowcę.

Warunki przewozu

 1. Nabycie biletu przewoźnika jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Pasażer zobowiązany jest niezwłocznie po wejściu do busa do zakupu biletu u kierowcy.
 3. W sytuacji braku posiadania ważnego biletu przez pasażera przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu nie jest zawierana przez samo zajęcie miejsca w busie przewoźnika. Podróżujący ponosi  konsekwencje natychmiastowego opuszczenia pojazdu.
 4. Przewoźnika zwalnia się z obowiązku przewozu, jak również dopuszcza prawo do odmowy przewozu lub usunięcia z busa pasażera, gdy:
  • pasażer nie przestrzega Regulaminu bądź innych przepisów regulujących przewozy.
  • pasażer znajduje się w stanie nietrzeźwości bądź  odurzenia środkami psychoaktywnymi.
  • pasażer w trakcie przewozu spożywa napoje alkoholowe.
  • pasażer przewozi zakazane środki bądź przedmioty
  • pasażer wykazuje oznaki choroby, jej skutki mogą zagrażać współpasażerom.
  • pasażer nie zachowuje bezpieczeństwa podróży i osób postronnych bądź też jego zachowanie jest uciążliwe dla pozostałych podróżujących.
  • pasażer nie dotrzymuje zawartej umowy i nie płaci należności za przewóz.
  • mają miejsce inne okoliczności, które uniemożliwiają przewóz a przewoźnik nie miał wpływu na ich uniknięcie bądź skutki
 5. Przewoźnikowi  przysługuje prawo do odmowy zawarcia umowy przewozu i zatrzymania biletu osoby, co do  której istnieje podejrzenie, iż weszła ona w jego posiadanie naruszając prawo lub która nie ma dowodów na to, iż jest osobą, na której dane dokonano rezerwacji miejsca.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, kiedy opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane są czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi, które w żaden sposób nie zależnymi od przewoźnika (warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym, problemy techniczne) lub inne wynikające z celowego, bądź nieumyślnego działania osób trzecich.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności  za podanie przez pasażera błędnego adresu odbioru bądź adresu docelowego.
 8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekazania pasażera lub rezerwacji  innej firmie bez podania powodu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pasażera, który zgodnie z powyższym przekazany został innemu przewoźnikowi.

Bilety

 1. Sowa Bus – Międzynarodowy Przewóz Osób oferuje sprzedaż następujących rodzajów biletów:
  • Bilet jednorazowy.
  • Bilet otwarty (dwustronny).
  • Bilet promocyjny: po okazaniu dokumentu uprawniającego do promocji.
 2. Obowiązujące u przewoźnika rabaty, promocje, zniżki, ulgi nie łączą się.
 3. Rezygnacja z rezerwacji musi zostać przekazana do wiadomości przewoźnika najpóźniej 3 dni przed planowanym wyjazdem. W innym wypadku potrącona zostanie  kwota za przejazd w następującym stosunku:
  • 2 dni przed planowanym wyjazdem – 30% wartości przejazdu
  • 1 dzień przed planowanym wyjazdem – 100% wartości przejazdu
  • w dniu wyjazdu – 100% wartości przejazdu
  • w sytuacji przesunięcia przejazdu w dniu wyjazdu o max. 7 dni pobierana jest opłata za przejazd przy wsiadaniu do busa oraz opłata w kwocie 50% ceny biletu za odwołanie przejazdu
 4. Przy rezerwacji grupowej (min. 3 osoby) wymaga się wpłaty zaliczki na konto.

Obowiązki pasażera

 1. Pasażer jest obowiązany do:
 • posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy
 • oczekiwania w  miejscu i czasie ustalonym wcześniej z przewoźnikiem
 • przestrzegania zaleceń kierowcy
 • okazania dokumentów wymaganych przy wszelkiego rodzaju kontrolach
 • podania dokładnego adresu docelowego
 • zapinania pasów bezpieczeństwa w trakcie podróży
 • zachowania porządku w pojeździe.
 1. Pasażer odpowiada w pełni za szkody wyrządzone przewoźnikowi oraz współpasażerom (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia).  Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wyegzekwowania kwot będących równowartością kosztów  naprawienia wyrządzonej szkody przez pasażera. Pasażer odpowiada także za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, poza sytuacją, gdy szkody powstały z winy przewoźnika.
 2. Pasażer, który umyślnie lub w skutek zaniedbania zanieczyści bus zobowiązany jest zapłacić przewoźnikowi równowartość kosztów poniesionych w związku z całkowitą naprawą szkody powstałej w skutek jego działań.
 3. Zabrania się umieszczania bagażów i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 4. Kierowca zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu osób nietrzeźwym i zachowujących  się w sposób nieodpowiedni.
 5. Osoby zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi, mogą zostać usunięte z pojazdu przez kierowcę lub inne organy bądź też nie wpuszczone do busa. Wszelkie próby kradzieży bagażu lub inne wykroczenia, których nie reguluje niniejszy Regulamin a wynikają z kodeksu karnego każdorazowo będą zgłaszane Policji.
 6. Za zanieczyszczenie pojazdu w trakcie przewozu, które powodować będą konieczność  zjazdu z trasy celem sprzątnięcia, pobrana będzie od pasażera je powodującego opłata specjalna.
 7. W busie bezwzględnie zabrania się spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.
 8. W trakcie podróży pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Obejmuje ono jedynie sytuacje, które mają miejsce w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Ubezpieczenie nie obejmuje zdrarzeń losowych mających miejsce poza pojazdem.

Bagaż

 1. Limit bagażów to jedna torba podróżna, średnia albo duża o wadze do 35kg i bagaż podręczny składający się z plecaka/torebki/reklamówki itp.
 2. Dodatkowej opłacie podlegają przedmioty takie jak:
  • a) Bagaż dodatkowy ( za każdą dodatkową torbę opłata wynosi 5 euro lub jej równowartości w złotówkach)
  • b) Rowery
  • c) Wózki dziecięce
  • d) Inne przedmioty dodatkowe, których zgłoszenia dokonano przy rezerwacji i za które opłata wyceniana jest indywidualnie.
 3. Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony) oraz inne przedmioty wartościowe pasażer obowiązany jest przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub kradzież w/w rzeczy w wypadku przewożenia ich w bagażu dodatkowym.
 4. Zabrania się przewozu broni, materiałów wybuchowych , substancji żrących lub wydzielających nieprzyjemny zapach i innych, które w jakikolwiek sposób mogą utrudnić korzystanie z pojazdu pozostałym osobom bądź wyrządzić im krzywdę (ostre narzędzia , otwarte naczynia z farbą itp.).
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez pasażera w busie. Wszelkie bagaże zostawione w busie po wysadzeniu pasażera magazynowane są przez maksymalnie 30 dni. Odbiór w/w rzeczy możliwy jest po umówieniu się z kierowcą w wyznaczonym miejscu.

Promocje

 1. Na szósty przejazd ustala się rabat 50% ceny .
  • Zakupione karnety przekazywane są pasażerowi podczas pierwszego przejazdu naszym busem.
  • Podstawę upoważnienia do promocyjnego przejazdu (-50%) stanowi wypełniony pieczątkami karnet imienny.
  • Karnety są wydawane na konkretne imię i nazwisko, nie ma możliwości aby otrzymać  kolejne pieczątki dla kilku pasażerów na jednym karnecie.
 2. Zniżki dla rezerwacji grupowych ustala się indywidualnie w momencie rezerwacji (od 2óch osób)
 3. Bilet w dwie strony – przy zakupie biletu w jednym dniu w dwie strony (tzw. bilet powrotny) pasażer otrzymuje zniżkę w wysokości 5euro/20zł  (dotyczy płatności z góry za obie strony przejazdu).
 4. Promocje się nie łączą.

Rezerwacja

 1. Rezerwacji dokonać można telefonicznie, SMSem lub drogą elektroniczną.
 2. Przy rezerwacji miejsca uprasza się o podawanie rzeczywistych danych osobowych.
 3. Prosimy o potwierdzenie rezerwacji dzień przed wyjazdem.
 4. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę Sowa Bus – Międzynarodowy Przewóz Osób można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu +48 794 945 356.

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować w formie elektronicznej na e-mail: 
 2. Reklamacje należy składać maksymalnie w ciągu miesiąca od zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. W wypadku niezgłoszenia przez pasażera reklamacji przewoźnik odmawia przyjęcia jej do rozpatrzenia.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie przez pasażerów. Za małoletniego pasażera reklamację składa jego przedstawiciel ustawowy.
 5. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  • dane pasażera;
  • opis okoliczności, które są przedmiotem reklamacji;
  • udokumentowanie szkody i jej wysokości;
  • opis związku pomiędzy szkodą a zdarzeniem losowym będącym przyczyną jej powstania,
  • wskazanie sposobu ewentualnej rekompensaty szkody.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje z chwilą  zatwierdzenia go przez właściciela firmy do momentu jego odwołania. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.),
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).

Made on Mac by ANTON™ – Strony Internetowe. ©2023 Sowa Bus. Wszystkie prawa zastrzeżone.